K30.- Functional dyspepsia

Excludes

  • Dyspepsia NOS (R10.13)
  • Heartburn (R12)
  • Nervous dyspepsia (F45.8)
  • Neurotic dyspepsia (F45.8)
  • Psychogenic dyspepsia (F45.8)
  • K30
  • Functional dyspepsia