D06.- Carcinoma in situ der Cervix uteri

 • D06
 • Carcinoma in situ der Cervix uteri
  • D06.0
  Carcinoma in situ: Endozervix
  • D06.1
  Carcinoma in situ: Ektozervix
  • D06.7
  Carcinoma in situ: Sonstige Teile der Cervix uteri
  • D06.9
  Carcinoma in situ: Cervix uteri, nicht näher bezeichnet