B05.- Masern

 • B05
 • Masern
  • B05.0
  Masern, kompliziert durch Enzephalitis
  • B05.1
  Masern, kompliziert durch Meningitis
  • B05.2
  Masern, kompliziert durch Pneumonie
  • B05.3
  Masern, kompliziert durch Otitis media
  • B05.4
  Masern mit Darmkomplikationen
  • B05.8
  Masern mit sonstigen Komplikationen
  • B05.9
  Masern ohne Komplikation